3. listopadu 2014

Řízení obchodních rizik

Díky globalizaci výrazně roste počet malých a středních podniků, které začínají obchodovat na mezinárodní úrovni. Je to jistě vhodný krok z hlediska ziskovosti a diverzifikace, ruku v ruce s ním však jde nutnost podstupovat nová rizika.

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Růst internetu a vzestup globalizace radikálně změnily demografii celosvětového obchodu. Malé a střední společnosti, které by dříve podnikaly pouze na domácím trhu, si rychle zvykly na možnost obchodovat s dodavateli a odběrateli po celém světě. Z průzkumu, který v roce 2014 ve Velké Británii provedl prodejce účetního softwaru Exact, vyplývá, že přibližně 54% MSP dnes prodává své výrobky či služby do zahraničí. Ve výrobním sektoru je toto číslo ještě vyšší, až 68%. Navíc je export nyní oblastí s největším růstem pro 19% ze 4,8 milionů britských MSP [1].

Dalším faktorem rostoucí účasti MSP na globálním trhu v rozvinutých ekonomikách je zpomalení mnoha těchto ekonomik po roce 2008. Menší společnosti si uvědomily, že pokud chtějí růst, nemohou záviset na domácích trzích, a tak se začaly poohlížet v zahraničí. V nejnovějším průzkumu mezinárodního obchodu společnosti Western Union [2] vyjádřilo 83% malých a středních podniků důvěru v současné mezinárodní obchodní podmínky - což je nejvyšší dosud zaznamenaná úroveň. Kromě toho je 71% MSP přesvědčeno, že jejich podnik bude v příštích 6–12 měsících vyvíjet zvýšenou aktivitu na mezinárodních trzích.


Mezinárodní obchodní rizika a jak je zvládat

Úvěrové riziko

Podobný optimismus a aktivita jsou povzbudivé, ale nesmíme zapomínat, že mezinárodní obchodování přináší také dosud nepoznaná rizika. Jedním z těch hlavních je úvěrové riziko zahraničních zákazníků. Domácí úvěrová rizika se dají řídit v kontextu známého právního rámce a obchodní praxe. V případě zákazníků, kteří mohou být tisíce kilometrů daleko, to však neplatí. Zvláště pro menší podniky může mít výpadek i jediného důležitého zahraničního zákazníka vážné důsledky, někdy vedoucí až k úpadku firmy. Klasickým příkladem je, když si velký, zdánlivě prestižní nový zahraniční zákazník klade jako podmínku obchodování s otevřeným účtem. Bez ochranných mechanismů, jako je akreditiv, se dodavatel z řad MSP vystavuje riziku neplnění odběratele a totální ztráty.

Naštěstí je k dispozici nákladově efektivní způsob, jak takové riziko zvládat: pojištění obchodního úvěru. Kromě toho, že pokrývá riziko ztráty pohledávky, dodavatelé s ním navíc ušetří významné zdroje, které by museli vydat na vymáhání nedobytných mezinárodních pohledávek. Navíc lze pojištění obchodního úvěru využít k pokrytí dalších rizik, která znemožňují platbu, i když je zákazník ochoten platit. Sem spadá například vypuknutí války, zavedení měnových kontrol a státních omezení importu a exportu.

Nákup pojištění obchodního úvěru může také zlepšit úrokovou sazbu, kterou podnik od banky dostane v rámci dohodnutého programu na financování pohledávek. Snížení úvěrového rizika zároveň umožňuje strategičtější expanzi prodejů hlavním úvěruschopným zákazníkům. A finálně pojištění obchodního úvěru dává firmám přístup ke službám specializovaných analytiků, kteří mohou poskytnout globální ekonomickou a firemní analýzu. Ta může zahrnovat úvěrovou kontrolu budoucích zákazníků či analýzu širších problematik, jako je například riziko podnikání v dané zemi. Firmám, které chtějí expandovat na nové trhy, tak přinese nedocenitelné informace a potenciálně i značnou úsporu finančních prostředků.


Riziko pro náklad

Dalším rizikem, kterému noví exportéři musí čelit, je ztráta dodávky při námořní přepravě. Ta může mít na malý či střední podnik vážný dopad zejména tam, kde jsou malé hrubé ziskové přirážky. Ztráta ani nemusí být úplná, aby zapříčinila problémy: poškození nebo zpoždění dodávky může zavinit smluvní spory se zákazníky, nemluvě o dlouhodobě poškozené dobré pověsti. Navíc podobně jako u úvěrového rizika platí, že se na námořní náklad nevztahuje domácí právní a celní rámec, takže je potřeba zavést specifická opatření.

Ta jsou naštěstí k dispozici v podobě pojištění námořního nákladu. To poskytuje souhrnnou ochranu zboží při přepravě po celém světě (včetně uskladnění) a dá se uzpůsobit na míru potřebám zákazníků co do typu komodity, destinace a způsobu přepravy.

Zákazníci tak mohou mít jistotu, že jejich podnikání a dodavatelský řetězec neohrozí ani nešťastná událost, při které by došlo ke zničení, poškození, zcizení nebo zpoždění jejich nákladu.


Závěr: maximalizujte příležitosti, minimalizujte riziko

I když malým a středním podnikům výrazně vzrostly příležitosti k obchodování po celém světě, mohou je plně využít, jen když budou správně řídit související rizika. Ideální je hledat řešení u bankovního partnera, který může nabídnout nestrannou pomoc, důkladně zná situaci v podniku svého klienta, rozumí všem potenciálním rizikům a navrhne vhodné pojištění obchodního úvěru a námořního nákladu.


[1]http://blog.exactonline.co.uk/exports-biggest-driver-business-growth-nearly-one-fifth-uk-smes/

[2]http://business.westernunion.co.uk/_localAssets/docs/itm/ITM-UK-April2014.pdf

Přečtěte si více

Riziko

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v agnlickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.