4. února 2014, Global Connections

Provádění a přijímání mezinárodních plateb

V mezinárodním obchodování je Vám k dispozici celá škála způsobů platby, ale vybraný způsob musí odpovídat obchodnímu vztahu se zámořskou protistranou a úrovni rizika, kterou je podnik ochoten přijmout

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555

V základě není mezinárodní obchodování odlišné od tuzemského obchodování, s tou výjimkou, že v případě obchodování s podniky se sídlem v zámoří může být přijímání a provádění plateb složitějším procesem.

Možnosti platby

V mezinárodním obchodě má použitý způsob platby významný dopad na požadované financování a na úroveň převzatého rizika.

K možnostem mezinárodní platby patří:

  • Platba na úvěr
  • Dokumentární inkaso
  • Dokumentární akreditiv nebo akreditivy
  • Platba předem.

Žebříček rizika

Platba na úvěr se podobá nabídce úvěru tuzemskému zákazníkovi. Úvěrové období (např. 30 dní) začíná obvykle běžet, jakmile je zboží odesláno a vyfakturováno v souladu s obchodními podmínkami.

80 % celosvětového obchodu probíhá na základě platby na úvěr[1] – jedná se o nejjednodušší a nejméně nákladný způsob platby, ale předpokládá se důvěra, že Váš obchodní partner bude schopen/ochoten hradit své závazky.

Mnoho podniků vstoupí do mezinárodního obchodu s malou transakcí, zasláním zboží na úvěr, zasláním faktury a inkasováním platby do 30 dnů. Při použití tohoto způsobu nese podnik při čekání na úhradu riziko poskytnutí malé úvěrové částky.

S tím, jak přichází více objednávek a Váš podnikatelský vztah roste, zvyšují se příležitosti, ale současně i rizika. Další obchodní nástroje, například akreditiv, dovozní směnky a obchodní úvěrové pojištění nabízejí významnější zmírnění rizika, zatímco se rozšiřuje vztah a rozvíjí důvěra.

Typy transakce

U jakékoliv individuální transakce bude nejvhodnější způsob záviset na úrovni přítomného rizika, obchodní páce každé zúčastněné strany a relativních nákladech na financování pro vývozce a dovozce.

Dokumentární inkasa

Dokumentární inkaso, při kterém je vystavena směnka, umožňuje vývozci zachovat si kontrolu nad zbožím a získat dodatečné finanční prostředky. Dokumentární inkasa obvykle vyžívají vývozci, kteří prodávají dovozcům, se kterými již mají vybudovaný vztah.

Existuje mnoho drobných rozdílů souvisejících s dokumentárními inkasy. Jednou z možností je, že zámořská banka, která jedná jménem banky vývozce, pouze vystaví dokumenty, které dovozce potřebuje, aby si mohl převzít zboží, jakmile dovozce formálně přijme podmínky směnky. Avšak vývozce stále nese riziko, že dovozce neuhradí směnku ve splatnosti. Na jedné straně jsou náklady související s dokumentárním inkasem nižší než v případě dokumentárního akreditivu (viz níže).

Avšak ne všechna dokumentární inkasa zahrnují předložení směnky k jejímu přijetí kupujícím. Některá dokumentární inkasa jsou splatná na viděnou, takže zde nevystupuje žádná směnka a je zde nízké (nikoliv však nulové) riziko, že kupující obdrží zboží předtím, než za ně zaplatí. U jiných dokumentárních inkas se vyžaduje akceptace nebo avalizace směnky bankou kupujícího, takže prodávající přebírá úvěrové riziko banky kupujícího, nikoliv kupující.

Akreditivy

Akreditivy (nebo dokumentární akreditivy) představují nejbezpečnější způsob platby (kromě platby předem). Dovozce zajistí akreditiv (LC) u své banky (vystavující banka), která zaplatí korespondenční bance (informující banka), jakmile předložíte veškerou nutnou dokumentaci. Je důležité zdůraznit, že akreditivy (LC) nejsou absolutní a automatickou zárukou úhrady; banka zaplatí pouze tehdy, pokud vývozce předloží  všechny správné dokumenty před datem uplynutí platnosti akreditivu.

Akreditivy se obvykle používají v případě vývozu novým zákazníkům. Poskytují zajištění pro vývozce, že jim bude zaplaceno (za podmínky, že předloží v příslušné časové lhůtě řádnou dokumentaci) a dovozcům zajišťuje, že skutečně obdrží zboží, které si objednali. Avšak akreditiv ve své nejjednodušší formě nechrání vývozce proti takovým rizikům, jakým je například neplnění vystavující banky nebo riziko související s danou zemí (například pokud vláda v zemi dovozce změní zákony tak, že se úhrada akreditivu stane nemožnou). Pro vývozce může být tudíž výhodné projednat se svými bankami různé dodatečné možnosti související s akreditivy, které přicházejí v úvahu (například potvrzení), aby si zvolili řešení, které bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám.

Platba předem

Kompletní platba předem nebo částečná platba předem se obvykle používá pro prodeje o nízké hodnotě jednotlivcům nebo novým zákazníkům. Ačkoliv se z pohledu kupujícího jedná o nejméně příznivou možnost, začínající podniky často využívají platbu předem prostřednictvím kreditní karty. Mnoho webových stránek využívá online zpracovatele plateb, například PayPal, Google Checkout nebo WorldPay, aby zajistily pohodlné opatření pro kupujícího i prodávajícího. Je důležité mít na paměti, že stupeň ochrany a postup v případě sporu se může mezi zpracovateli plateb významně lišit.

Závěr

  • Nastolení rovnováhy mezi chutí vývozců a dovozců přijmout riziko je nedílnou součástí dohody o typu platby používaném k mezinárodním obchodním transakcím.
  • K dispozici jsou různé možnosti plateb, a všechny mají různé rizikové profily a nákladové profily.
  • Pro nové účastníky může být zjišťování, který druh platby může být pro konkrétní transakci nejvhodnější, náročné.

 

[1] http://www.swift.com/products_services/trade_services_utility_overview

Přečtěte si více

Štěstí najdeš v Hollywoodu?

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.