Průvodce zeměmiMalta

Od Global Connections

Malta během prvních šesti měsíců roku 2015 přilákala přímé zahraniční investice ve výši 5,2 miliardy EUR. Na 98,1 procenta příchozích investic se podílely finanční a pojistné aktivity, což posílilo status této země jako mezinárodního finančního centra.

Malta se ve zprávě Světové banky Doing Business 2016 umístila na 80. místě a pohoršila si tak oproti předchozímu roku, kdy obsadila 76. příčku. Tato země má smíšený profil s relativně silnými stránkami v kategorii Placení daní, Ochrana menšinových akcionářů a Přeshraniční obchod, které na druhé straně doplňují její slabé stránky v procesech souvisejících se Zahájením podnikání a Získání úvěru.  K tomuto hodnocení přispělo uznání, že v minulém roce byly zavedeny reformy, které zkracují čas potřebný pro získání elektrické přípojky.

Nejdůležitější informace k zahájení podnikání na Maltě:

  • K zahájení podnikání na Maltě je potřeba absolvovat 10 administrativních úkonů, což trvá 28 dní. Tento proces je podrobně popsán v sekci Podnikání v
  • Získání pracovního povolení může trvat až šest týdnů. Pracovně-právní předpisy jsou podrobně popsány v sekci Práce
  • Získání stavebního povolení trvá až 21 dní a vyjde na 50 EUR.
  • Společnosti žádající o registraci na burze cenných papírů Malta Stock Exchange musí před podáním žádosti o registraci, kromě splnění jiných podmínek, zveřejnit své finanční výkazy opatřené vyjádřením auditora za nejméně tři po sobě jdoucí roky. Další informace k tomuto tématu naleznete v sekci Finance

Malta je atraktivní lokalitou pro mnoho zahraničních investorů. Nicméně za účelem informovaného rozhodnutí je důležité pochopit odlišnosti každého místního režimu. Způsob podnikání na Maltě se může lišit od podnikání v domovských zemích investorů. Navíc i mezi těmito odlišnostmi mohou být rozdíly v závislosti na průmyslu, ve kterém společnost působí. 

Úředním jazykem Malty je maltština, ale velmi často je jako úřední jazyk používána také angličtina. Většina obyvatel Malty je bilingválních a mnozí mluví také plynnou italštinou. Malta má konzervativní obchodní kulturu podobnou britské kultuře, což tyto země úzce spojuje. Pravidla oblékání na pracovišti jsou většinou formální.

Typickým obchodním pozdravem je potřesení rukou a vizitky jsou obvykle předávány během úvodního jednání. Poskytování darů je sice dovoleno, ale není to vyžadováno.

Podnikatelé, kteří chtějí zahájit podnikání na Maltě, se často porozhlédnou také po okolních evropských zemích jako alternativních možnostech. Zatímco členství v EU zaručuje v mnoha ohledech paritu právních, daňových a auditních režimů, Malta se od ostatních zemí odlišuje v následujících faktorech:

  • HDP na jednoho obyvatele by měl v roce 2017 dosáhnout 97 procent průměru EU
  • Standardní daň z příjmu právnických osob je 35 procent, ale využitím práva na vrácení maltské daně může být skutečná sazba daně snížena na pouhých pět procent
  • Malta má strategickou polohu v centru Středozemí a má velmi úzké vazby na pevninskou Evropu, Severní Afriku a Střední Východ. Dopravní trasy jsou podrobně popsány v sekci Infrastruktura
  • Náklady na pracovní sílu na Maltě zůstávají konkurenceschopné. Ve studii nákladů na hodinu práce se tato země v rámci EU umístila na 18. místě
  • Malta je důležitým příjemcem dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Pro období 2014-2020 má k dispozici 828 milionů EUR.
  • Malta nabízí investiční pobídky pro firmy podnikající v různých odvětvích, včetně výroby, ICT, výzkumu a vývoje a biotechnologie. Další informace k tomuto tématu naleznete v sekci Obchod

Přes veškeré výhody, které Malta investorům nabízí, nízká efektivita ministerstev a právního systému i nadále snižuje celkovou atraktivitu této země jako podnikatelského prostředí. Konkrétní problémy zjištěné Evropskou komisí zahrnují: prosazování smluv, systémy udělování licencí a povolení a zdlouhavá insolvenční řízení.  Přestože se státní orgány pokoušejí zavést reformy vedoucí k řešení této neefektivity, výsledek zatím není viditelný.

Účelem tohoto průvodce je poskytnout firmám základní informace o Maltě, jejím právním režimu, aspektech zahájení podnikání a vstupu na trh, daňových a celních požadavcích a také obecný souhrn faktorů, které mohou ovlivňovat rozhodnutí o zahájení podnikatelské činnosti na území Malty. Protože informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze obecný charakter, neměli byste na jejich základě jednat ani na ně spoléhat bez získání konkrétního odborného doporučení.

Upozorňujeme Vás, že tyto příručky mohou být dostupné pouze v angličtině.

Užitečné odkazy

1 Rejstřík firem
2 Zemský finanční úřad
3 Maltská celní správa
4 Identity Malta
5 Ochrana duševního vlastnictví – Ministerstvo obchodu
6 Úřad komisaře pro ochranu informací a osobních údajů
7 Malta Enterprise
8 Ministerstvo průmyslu a pracovně právních vztahů

 

Zdroje

1 Statistiky PZI
2 Hodnocení Doing Business
3 Pracovní povolení - použita právní služba PracticalLaw, jejímž je společnosti Grant Thornton předplatitelem
4 Maltský HDP na jednoho obyvatele
5 Náklady na pracovní sílu
6 Malta a fondy EU

 

Stáhnout průvodce zeměmi (v anglickém jazyce) - Malta (1.18MB, PDF)

Zveřejnění

Tento dokument vydala společnost HSBC Bank Malta p.l.c. (banka). Tento průvodce vznikl jako společný projekt se společností Grant Thornton. Jeho účelem není nabízet ani navrhovat podnikatelskou činnost žádné osobě v žádné jurisdikci.  Tento dokument není určený k distribuci žádné osobě působící nebo sídlící v jurisdikcích, které distribuci tohoto dokumentu omezují. Žádný z příjemců jej nesmí kopírovat, reprodukovat, přenášet ani jinak distribuovat.  Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze obecného charakteru. Dokument nezahrnuje veškeré informace a nepředstavuje žádná finanční, právní nebo jiná odborná doporučení. Na základě informací uvedených v tomto dokumentu byste neměli jednat, aniž byste si předem vyžádali konkrétní odborné doporučení. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována veškerá péče, banka ani společnost Grant Thornton neposkytují žádné záruky a neprohlašují ani negarantují (výslovně ani konkludentně), že informace v něm uvedené jsou přesné a úplné. Banka ani společnost Grant Thornton za žádných okolností neodpovídají za žádné škody ani ztráty způsobené spoléháním na jakýkoli názor nebo prohlášení uvedené v tomto dokumentu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vyjádření názorů jsou pouze vyjádřeními banky a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Materiály obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny v lednu 2016 a zakládaly se na platných zákonech a informacích, které byly k tomuto datu dostupné.

Grant Thornton je značka, pod kterou členské firmy společnosti Grant Thornton poskytují pojišťovací, daňové a poradenské služby svým klientům, a/nebo se na základě kontextu k jedné nebo několika členským firmám vztahuje. Společnost Grant Thornton International Ltd (GTIL) a její členské firmy netvoří světovou partnerskou asociaci. Společnost GTIL a každá její členská firma jsou samostatnými právními subjekty. Služby jsou poskytovány těmito členskými firmami. GTIL své služby klientům neposkytuje. GTIL a její členské firmy vůči sobě nemají žádné závazky a vzájemně se nezastupují, tudíž neodpovídají za jednání nebo pochybení jiné strany. Tato publikace byla připravena pouze jako průvodce.  GTIL nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé kterékoli osobě v důsledku jednání nebo zdržení se jednání na základě jakéhokoli materiálu, který je součástí této publikace.

HSBC si ponechává veškerou odpovědnost za překlad obsahu tohoto průvodce. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi anglickou verzí a přeloženou verzí tohoto průvodce je rozhodující a platné jeho znění v anglickém jazyce. 

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.