Skip to content

Oznámení pro klienty

19 April 2024

Přijímáme další opatření ke snížení provozní expozice vůči Rusku a Bělorusku.

V roce 2023 jsme se rozhodli, že již nebudeme zpracovávat platby z/do Ruska nebo Běloruska. Vzhledem k rychle se vyvíjejícím nařízením v oblasti sankcí se na vás obracíme, abychom vám vysvětlili aktuální přístup společnosti HSBC v této oblasti.

Co to pro vás znamená?

Žádáme vás, abyste nevyužívali produkty a služby společnosti HSBC

 • pro odesílání nebo přijímání jakýchkoliv plateb z/do Ruska nebo Běloruska:
 • pro dodávky nebo prodej zboží z/do Ruska nebo Běloruska;
 • pro přepravu zboží nebo zajišťování logistických služeb z/do Ruska nebo Běloruska;
 • při zastávání role prostředníka pro platby, dodávky, prodej nebo přepravu zboží v případě, že zemí původu či cílovou destinací je či mohlo by být Rusko nebo Bělorusko.

Transakce, které zpracovává společnost HSBC a které se jakkoliv týkají Ruska nebo Běloruska, mohou být předmětem další kontroly a mohou být podle našeho vlastního a výhradního uvážení zamítnuty a finanční prostředky mohou být vráceny.

Dále upozorňujeme, že od 1. května 2024 nebude HSBC provádět pro žádné své klienty ani clearing jakýchkoliv operací denominovaných v ruských rublech. To znamená, že klienti nebudou mít přes své účty či jiné platební platformy HSBC přístup k jakýmkoliv peněžním tokům v ruských rublech.

Vážíme si Vaší podpory a spolupráce.

Pokud se v současné době na těchto činnostech podílíte nebo máte jakékoli další dotazy, obraťte se prosím na Vašeho relationship manažera nebo náš servisní tým.

31 January 2024

Oznámení o platebním styku

Oznámení je účinné od 1. února 2024 pro korporátní klienty HSBC Continental Europe, Czech Republic.

S platností od 1. února 2024 prodlužuje HSBC Continental Europe, Czech Republic lhůtu pro zpracování tuzemských plateb v CZK s připsáním prostředků bance příjemce v tentýž den z 12:00 na 13:00. Detailní informace o nových lhůtách zpracování plateb naleznete na internetové stránce banky www.hsbc.cz.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky). Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

30. listopadu 2023

Oznámení o změně sazebníku

Oznámení je účinné od 1. února 2024 pro korporátní klienty HSBC Continental Europe, Czech Republic. Úprava sazebníku je v souladu s ukončováním sazeb LIBOR na bankovním trhu a dále došlo k úpravám položek týkajících se dovozu, vývozu a záruk.

Podrobné informace naleznete na internetové stránce banky www.hsbc.cz v sekci ke stažení.

31. července 2023

Změny služeb k účtům

Dne 1. října 2023 (dále jen „datum účinnosti“) dojde ke změně rozsahu služeb nabízených k účtu (účtům) vedeným u HSBC Bank v České republice (dále jen „Účet(y)“). Ode dne účinnosti přestává HSBC Česká republika nabízet inkaso šeků.

Alternativní řešení

S digitalizací bankovních služeb v posledních letech se šeky používají již jen velmi zřídka. Zároveň přinášejí vysoké riziko finanční kriminality a podvodu. Doporučujeme, aby naši klienti již nepřijímali šeky jako způsob platby za zboží a služby a informovali své obchodní protistrany platící nebo hodlající zaplatit šekem, že přijímají pouze elektronické platby na svůj bankovní účet.

Šeky HMRC

Až donedávna britské HM Revenue & Customs nabízelo vrácení DPH ve Spojeném království pouze prostřednictvím šeků. HMRC se nyní odklání od šeků a aktivně podporuje vratky DPH elektronickými převody na účty prostřednictvím své iniciativy Gform. Níže jsou uvedeny pokyny HMRC k tomuto přechodu:

HMRC vám jako zahraničnímu zákazníkovi usnadňuje přijímání plateb přímo na váš bankovní účet, což je rychlejší, jednodušší a bezpečnější než příjem šeku poštou.

Vyplňte náš Gform, který najdete na GOV.UK vyhledáním „VAT repayments“ a uveďte detaily svého zahraničního bankovního účtu, na který má HMRC odesílat všechny vaše budoucí splátky DPH. Existuje také možnost poskytnout nám informace potřebné ke zrušení jakýchkoli splatných objednávek, které jste případně obdrželi a které nemůžete proplatit. Tyto splatné objednávky nahradíme platbou přímo na váš bankovní účet.

Abyste mohli tento formulář použít, budete potřebovat své uživatelské ID a heslo Government Gateway. Adresa vašeho hlavního místa podnikání musí být mimo Spojené království. Název vaší společnosti se musí shodovat se jménem na vašem bankovním účtu.

Další pokyny a odkaz na Gform naleznete zde:

https://www.gov.uk/vat-repayments

Otázky?

Chcete-li výše uvedené probrat podrobněji, kontaktujte prosím svého firemního bankéře nebo oddělení klientských služeb.

29. října 2021

Oznámení o změně sazebníku

Oznámení je účinné od 1. ledna 2022 pro korporátní klienty HSBC Continental Europe, Czech Republic. Úprava sazebníku je v souladu s ukončováním sazeb LIBOR na bankovním trhu.

Podrobné informace naleznete na internetové stránce banky www.hsbc.cz.

30. dubna 2021

Oznámení: Aktualizace Obchodních podmínek pro běžné účty

S účinností od 1. července 2021 se aktualizují Obchodních podmínky pro korporátní klienty HSBC Continental Europe, Czech Republic, a to v souvislosti s úpravou podmínek elektronické komunikace.

Podrobné informace naleznete na internetové stránce banky www.hsbc.cz.

30. října 2020

Oznámení o změně sazebníku

Oznámení je účinné od 1. ledna 2021 pro korporátní klienty HSBC Continental Europe, Czech Republic. Úprava sazebníku je v souladu s nadcházející změnou jména pobočky v České republice, s ukončováním sazeb LIBOR na bankovním trhu a s plánovaným zavedením nových Všeobecných podmínek pro obchodní služby.

Podrobné informace naleznete na internetové stránce banky www.hsbc.cz.

31.července 2020

Oznámení o úpravě poplatku za vedení účtů

Oznámení je účinné od 1. října 2020 pro korporátní klienty HSBC France – pobočka Praha v České republice.

V souladu s interním rozhodnutím zavádí HSBC France – pobočka Praha následující změny poplatku za vedení účtů:

 • Klientům bude nově účtován poplatek za vedení účtu pouze za první otevřený běžný účet. Kterýkoli další běžný, spořící, termínovaný nebo jiný účet platebního styku nebude předmětem účtování měsíčního poplatku za vedení účtu
 • Standardní výše poplatku za vedení prvního účtu bude zvýšena z 1.000 Kč na 6.500 Kč měsíčně
 • V souvislosti se zvýšením poplatku za vedení prvního účtu budou trvale zrušeny následující poplatky
  • poplatek za školení systému HSBCnet u klienta
  • poplatky za investigace plateb na žádost klienta
  • poplatky za storna a změny již provedených plateb na žádost klienta
  • poplatek za správu inkasních souhlasů
  • poplatky za zasílání náhradních identifikačních kódů klientů

Sdružené účtování za první účet zvýší přehlednost poplatkování a sníží počet poplatkových transakcí na klientských účtech. Zvýšení měsíčního poplatku za vedení účtu odráží zvýšené náklady spojené se správou korporátních bankovních vztahů jako důsledek rostoucí regulace, nárůstu požadavků na prověřování klientů a průběžného klientského monitoringu. Zvýšený měsíční poplatek bude kompenzován zrušením poplatků za vybrané služby spojené s individuálním klientským servisem banky.

Podrobné informace o nových poplatcích naleznete na internetové stránce banky www.hsbc.cz. Výjimky domluvené s klienty individuálně zůstávají touto změnou nedotčeny, nebude-li oznámeno jinak.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky). Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

1. října 2019

Oznámení o úpravě standardních poplatků

Oznámení je účinné od 1. října 2019 pro korporátní klienty HSBC France – pobočka Praha v České republice.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (eu) 2019/518 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny,

upravuje HSBC France – pobočka Praha s účinností od 1.prosince 2019 standardní poplatky za platební služby následovně:

 • Standardní poplatky za zpracování příchozích a odchozích SEPA plateb budou upraveny na úroveň poplatků za zpracování domácích CZK plateb.
 • Standardní poplatky za zpracování příchozích a odchozích zahraničních plateb v měně EUR budou upraveny na úroveň poplatků za zpracování domácích CZK plateb.

Detailní informace o nových poplatcích naleznete na internetové stránce banky www.hsbc.cz. Všechny výjimky domluvené s klienty individuálně zůstávají touto změnou nedotčeny.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky). Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

1. března 2019

Oznámení o platebním styku

Oznámení je účinné od 1.března 2019 pro korporátní klienty HSBC France – pobočka Praha v České republice.

S platností od 1. března 2019 prodlužuje HSBC France – pobočka Praha v České republice lhůty pro zpracování tuzemských plateb v CZK z 11:30 na 16:00. Detailní informace o nových lhůtách zpracování plateb naleznete na internetové stránce banky www.hsbc.cz. Všechny výjimky domluvené s klienty individuálně zůstávají touto změnou nedotčeny.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky). Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

1. února 2019

HSBC Bank plc, reg. č. 00014259, společnost založená podle práva Anglie a Walesu, se sídlem 8 Canada Square, Londýn, E14 5HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ("HSBC Bank plc") a HSBC FRANCE, reg. č. 775 670 284 RCS Paris, akciová společnost založená podle francouzského práva, se sídlem 103, avenue des Champs Elysées, Paříž, 75008, Francie ("HSBC FRANCE") tímto oznamují, že uzavřely smlouvu o převodu závodu ("Smlouva"), na základě které HSBC Bank plc převedla na HSBC FRANCE tu část svého závodu (jak je popsáno ve Smlouvě), která představuje samostatnou organizační složku HSBC Bank plc v České republice ve smyslu § 2183 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a která byla provozována prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 65997212, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložka 20030.

Převáděná část závodu zahrnuje veškeré jmění HSBC Bank plc – pobočka Praha (s výjimkami výslovně uvedenými ve Smlouvě), jakož i podnikatelské činnosti vykonávané prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha a zahrnující správu vkladů a peněžních prostředků, deriváty, produkty a služby v oblasti mezinárodního obchodu a financování pohledávek, poskytování úvěrů, investičních služeb a bankovních záruk. K převodu části závodu došlo s účinky ke dni 1. února 2019.

Převáděná část závodu, včetně veškerého majetku, práv, závazků a dalších položek, které k ní patří, byla alokována do pobočky HSBC FRANCE v České republice: HSBC France – pobočka Praha, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 07482728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložka 78901, která bude závod nadále provozovat jako nástupce HSBC Bank plc – pobočka Praha.

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle:

(+420) 225 024 555

(+420) 602 606 761

Customer service help desk

(+420) 725 585 662