Investiční produkty poskytované HSBC Group

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: (+420) 225 024 555 (+420) 602 606 761 Customer service help desk (+420) 725 585 662

Investiční služby pro profesionální zákazníky

Aktuální přehled investičních služeb nabízených HSBC Bank plc – pobočka Praha:

 • Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.
 • Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka.
 • Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.
 • Upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání.
 • Umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.
 • Úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb.
 • Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.
 • Služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů.
 • Služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje (jako jsou opce, futures, swapy, forwardy podle §3, odstavec 1, písmena g) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) a která souvisí s poskytováním investičních služeb.
 • Investiční služba přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů zahrnuje i zprostředkování obchodů s investičními nástroji.
 • Investiční služba úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb zahrnuje též vedení evidence navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů.

Důležité informace

Mějte prosím na paměti, že hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Volatilita investice může být také zapříčiněna kolísáním směnných kurzů, a to zvláště v případě držení zahraničních cenných papírů. Vždy doporučujeme, aby držené cenné papíry byly považovány za nástroj středně až dlouhodobého investování (minimálně pět let). V krátkém období budou mít na hodnotu vašich cenných papírů vliv náklady spojené s investicí. Kapitálově zajištěné investice nejsou zárukou návratnosti investice – informujte se, prosím, na stránkách daného produktu.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.